Publiczne Przedszkole nr 1
w Kluczborku

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSZKOLA

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku jest placówką 6-oddziałową, obejmującą opieką dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Godziny pracy przedszkola: od 6:00 do 16:30. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00 do 13:00. W tym czasie respektowany jest podział czasowy zgodnie warunkami i sposobem jej realizacji >Publiczne Przedszkole Nr 1 położone jest w centrum miasta, w miejscu bezpiecznym i zacisznym. Piękny, będący pod ochroną konserwatora obiekt z okresu secesyjnego ma swój wyjątkowy charakter, na który wpływa układ sal z dużym łączącym je holem na pietrze oraz galerią na 3 kondygnacji. W holu organizowane są spotkania – z okazji różnych świąt, uroczystości i konkursy. Tutaj dzieci prezentują swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i teatralne. Niezwykła architektura przedszkola oraz jego estetyczny wystrój tworzą kameralną atmosferę. >Przedszkole otoczone jest dużym ogrodem o powierzchni - około 1672 m2 , którego walorem jest zestaw rekreacyjno-sportowy. Ogród ma wydzielone strefy: 1. dla dzieci najmłodszych, 2. dla dzieci pozostałych grup wiekowych. Dzięki dużej przestrzeni w ogrodzie przedszkolnym regularnie organizowane są imprezy plenerowe: „Święto pieczonego Ziemniaka”, Festyny, Dzień Dziecka i wiele innych. >Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach bezpiecznych i przyjaznych dzieciom. Poza głównymi salami grup dysponujemy salą teatralną – z prawdziwą sceną do przedstawień. >Dzieci: Każde dziecko naszego przedszkola traktowane jest podmiotowo, jako niepowtarzalna indywidualność, którego potrzeby i zainteresowania są najważniejsze. W specjalnym otoczeniu pod opieką profesjonalnej kadry pedagogicznej dzieci mają możliwość rozwoju wszystkich tkwiących w nich talentów i zainteresowań. Dziecko w naszym przedszkolu: pracuje w optymalnych warunkach rozwoju gwarantujących nauczanie odkrywcze, pracuje własnym rytmem, rozwija zmysły, rozwija zainteresowania, operuje bardzo zróżnicowanymi pomocami dydaktycznymi i niepowtarzalnymi materiałami rozwojowymi (www.pp1.kluczbork.pl )„montessoriańskimi” - (dziecko dotyka, ogląda, doświadcza, by mogło to potem odzwierciedlić w umyśle w postaci pojęć, relacji, zasad - parafrazując słowa Pascala „Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma”). >Kadra pedagogiczna – 11 nauczycieli, o wysokich kwalifikacjach zawodowych: studia kierunkowe, kurs z zakresu metody Marii Montessori oraz metody Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej. Nauczycielki naszego przedszkola posiadają kwalifikacje do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie : - diagnozy i terapii pedagogicznej; - logopedii, - oligofrenopedagogiki, na terenie przedszkola co roku przeprowadzane są zajęcia logopedyczne dla dzieci z niezakończonym rozwojem mowy (zajęcia prowadzą specjaliści z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej). Profesjonalne przygotowanie zawodowe stanowi podstawę do budowania jakości procesu opiekuńczo – dydaktycznego. > Oferta edukacyjna zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego i poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe – głównie metodę Marii Montessori i Edyty Gruszczyk -Kolczyńskiej. Metody te w dobie reformy oświatowej stały się wiodącymi w wychowaniu przedszkolnym. Stosowane rozwiązania metodyczne nawiązują ściśle do idei podstawy programowej związanej z samodzielnym działaniem dziecka. Realizujemy program wychowania przedszkolnego, który zajął drugie miejsce w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego - ,,Odkryjmy Montessori raz jeszcze ...”. W/w program został opracowany na podstawie teoretycznych założeń pedagogiki Marii Montessori. Oferta edukacyjna w każdym roku wzbogacona jest o zadania roczne; obecnie są to: „Dookoła kolorowo, gdy bezpiecznie jest i zdrowo” (program profilaktyczny i wychowawczy). W realizacji zadania 1 współpracujemy z Zespołem ratownictwa ratunkowego „Falck”, z Powiatową Strażą Pożarną, Policją z PCK i innymi instytucjami związanymi z bezpieczeństwem, zdrowiem i profilaktyką. > Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. Dla środowiska lokalnego organizujemy: „Spotkania z poezją” dla przedszkoli gminy Kluczbork, konkursy plastyczne, jasełka, festyny. Uroczystości i imprezy wewnętrzne: Pasowanie Na Przedszkolaka, Święto Pieczonego Ziemniaka, Dzień Edukacji Narodowej, Andrzejki, Mikołaj, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Żegnamy Zimę – Witamy Wiosnę, Pożegnanie 6-latków. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej www.pp1.kluczbork.pl

7878

facebook