Publiczne Przedszkole nr 1
w Kluczborku

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

      

ROCZNY PLAN PRACY

 

                               Publicznego Przedszkola na r 1 w Kluczborku

 

                                       na rok szkolny 2020/2021

 

Zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3/X/2020 z dnia 10 września 2020r.

 

PODSTAWY PRAWNE

 

 • Statut Przedszkola
 • Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2019/2020
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ustalone na rok 2020/2021
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) ze
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) ze
 • Rozporządzenie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658 ze )
 • Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611 ze )
 • Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...) (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 ze )
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020, poz. 1166 ze zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w   sprawie   w   sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych… (Dz.U. z 2020 r. , poz. 1309)
 • Rozporządzenie MEN z   dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad   udzielania   i   organizacji   pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1280)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r., poz. 1055)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 ze )
 • Rozporządzenie MEN z 12 lutego 2019 w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r., poz. 325)

 

 

KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK 2020/2021

 

1.  Wdrażanie nowej   podstawy programowej w    szkołach ponadpodstawowych   ze   szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

 • Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i
 • Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii
 • Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

REKOMENDACJE DYREKTORA

ze sprawowanego nadzoru w II półroczu roku szkolnego 2019/2020:

 

 

 1. Wykorzystanie doskonalenia zawodowego w zakresie metody Marii Montessori w pracy z dzieckiem – planowanie i realizacja.
 2. Wykorzystanie materiałów otrzymanych w ramach projektu – głównie „ montetessoriańskich w pracy z dzieckiem.

 

 

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Zadanie i podstawa prawna

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

 

 

 

Tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

(Ustawa prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej)

Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok 2020/2021 zaopiniowanie przez RP

dyrektor

01.09.2020

Ustalenie ramowego rozkładu dnia .

dyrektor

do 1.09.2020

Ustalenie obowiązującej dokumentacji nauczycieli i sposobu jej prowadzenia

dyrektor

do 1.09.2020

Organizacja przestrzeni edukacyjnej w salach z uwzględnieniem zaleceń do realizacji podstawy programowej, m.in. kąciki zainteresowań oraz środki do aktywności twórczej

nauczyciele grup

do 10.09.2020

 

Wystawy tematyczne – akcesoria lub/i książki, albumy

nauczyciele grup

do każdego tematu

 

 

Działania profilaktyczno- wychowawcze

 

(Zadania przedszkola – podstawa programowa

Kierunek polityki oświatowej państwa)

Wychowanie do wartości – planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach kompleksowych/projektach:

1.        Moja grupa, moi koledzy – jak być dobrym kolegą, przyjacielem

2.        Moja rodzina – uczymy się kochać innych i okazywać miłość

3.        Szacunek – w tematach takich jak - poznajemy zawody, rodzina, inne

4.        Zwierzęta domowe – uczymy się odpowiedzialności

5.        Dzieci świata - akceptacja, tolerancja

6.        Prawda i dobro w zachowaniu człowieka

7.        Przyroda – różne tematy zawierające normy zachowania w stosunku do przyrody

8.        Zdrowie – tematy dotyczące:

- higieny

 

nauczyciele grup

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno- wychowawcze

           - zdrowego żywienia

           - aktywności ruchowej

9. Ojczyzna – tematy:

   - moja miejscowość

   - mój region, tradycje

   - Polska moja ojczyna

   

Wdrożenie innowacji „Czytanie globalne wg Glenna Domana”
w grupie 6 latków, oraz ”Odpowiedzialni, samodzielni, współpracujący – elementy planu daltońskiego w przedszkolu”
w grupie 3 latki innowacja na 3 lata.

Grupa 6 latki

Grupa 3 latki

cały rok

Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez:

1.        Zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji, przyczyn powstawania emocji, zachowania wywołanego emocjami

2.        Budowanie poczucia wartości dzieci poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację indywidualności każdego dziecka.

3.        Wskazanie sposobów radzenia sobie z emocjami

4.        Bajki relaksacyjne

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

Kształtowanie kompetencji społecznych poprzez:

1.        Wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu

2.        Wyjaśnienie czym są prawa dziecka

3.        Nauka współpracy podczas wykonywania zadań w parach.

4.        Doświadczanie współpracy podczas wykonywania zadań w małych 3-4 osobowych zespołach.

5.        Układanie gier i gry – oswajanie z przegrywaniem.

6.        Pełnienie ról – wprowadzenie dyżurów:

-          okolicznościowych

-          jednodniowych

-          tygodniowych

 

nauczyciele

 

 

cały rok szkolny

Promocja zdrowego stylu życia aktywność ruchowa (zdrowie jako wartość):

1.        Ćwiczenia poranne

2.        Zestaw zabaw ruchowych

 

nauczyciele grup

 

codziennie min. 3x w tyg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno- wychowawcze

3.        Zestawy ćwiczeń gimnastycznych podczas zajęć dydaktycznych

4.        Pobyt w ogrodzie lub spacer

5.        Zabawy ruchowe w ciągu dnia

 

min. 2x w tyg.. codziennie

Promocja zdrowego stylu życia (zdrowie jako wartość):

1.      Temat kompleksowy w zakresie codziennej higieny i bezpieczeństwa epidemicznego (zdrowie jako wartość):

-          tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk,

-          poznanie zasad i sytuacji dotyczących dezynfekcji rąk, noszenia maseczek,

-          wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz izolowania się w przypadku jakichkolwiek infekcji,

-          tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy.

2.      Poznanie instytucji służby zdrowia w temacie kompleksowym:

-        Przychodnia, Szpital,

-        Pogotowie ratunkowe.

 

 

nauczyciele

 

 

cały rok szkolny

Kultura zachowania – wprowadzenie zasad:

1.        Zachowanie przy stole i posługiwanie się sztućcami.

2.        Nakrycie i estetyczne spożywanie posiłków.

3.        Powitanie, pożegnanie.

4.        Formy grzecznościowe.

5.        Uprzejmość i uczynność wobec innych.

6.        Zachowanie w miejscach publicznych.

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych

1.      Wprowadzenie wzorów poprawnego zachowania:

-        spotkanie z nieznajomym,

-        zgubienie się,

-        zachorowanie.

2.      Niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z problemami:

-            agresja,

-            odrzucenie przez kolegów,

-            nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów.

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczno- wychowawcze

 

Bezpieczeństwo:

 

1.       Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach kompleksowych i innych sytuacjach edukacyjnych – dokumentowanie działań :

-        sztućce, przybory,

-        maszyny rolnicze,

-        miejsce budowy, remontu,

-        bezpieczne zabawy,

-        prąd,

-        zapałki, ogień,

-        zasady zachowania na ulicy, przejście na drugą stronę,

-        naturalne zbiorniki wodne, kąpiele,

-        zamarznięte zbiorniki,

-        nieznane rośliny,

-        nieznane zwierzęta,

-        lekarstwa,

-        środki chemiczne,

-        jazda na rowerze, hulajnodze.

2. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

 

cały rok szkolny

3. Próbna ewakuacja

dyrektor

październik

 

 

 

1.        Realizacja ćwiczeń i zabaw gramatycznych w zajęciach i innych sytuacjach - dokumentowanie

2.        Układanie opowiadań przez dzieci do kolekcji obrazków i historyjek obrazkowych

 

nauczyciele grup

 

codziennie

 

3.        Przygotowanie i nauka czytania.

 

4.        Przygotowanie do nauki pisania, m.in.:

 

-      działania plastyczne i konstrukcyjne – różne techniki,

-      ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,

-      orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,

-      ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej,

-      orientacja na kartce i czytanie liniatury,

-      kreślenie szlaczków i znaków literopodobnych,

-      próby kreślenia liter,

-      poprawny chwyt przyborów pisarskich.

 

 

nauczyciele grup, w szczególności grupy

6-cio latków

 

 

 

codziennie

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne:

1.     Realizacja zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje matematyczne.

2.     Zabawy dydaktyczne i ćw. utrwalające poznane pojęcia matematyczne.

3.     Organizacja w sali kącika badawczego i doświadczania różnymi zmysłami.

4.     Gromadzenie w kąciku książki albumów o tematyce rozbudzającej zainteresowania naukowo-techniczne.

nauczyciele grup

1.min. 1 zajęcie dydaktyczne w tygodniu

2.kilka razy w tygodniu

3 i 4. cały rok szkolny.

 

 

 

Kompetencje informatyczne:

 

1.        Wprowadzanie symboli graficznych do komunikowania się i oznaczania różnych treści.

2.        Wprowadzenie zabaw typu sudoku.

3.        Wprowadzenie kodów matematycznych do oznaczania cech figur geometrycznych i guzików.

4.        Nauka kodowania i wykorzystanie umiejętności podczas zabaw
i zajęć dydaktycznych.

5.        Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas zajęć z dziećmi.

 

nauczyciele grup

 

cały rok szkolny

Rozwijanie umiejętności uczenia się:

 

1.        Zabawy rozwijające postrzeganie zmysłowe i procesy poznawcze - pamięć, myślenie, mowa. Materiał rozwojowy Marii Montessori w codziennej pracy nauczyciela.

2.        Wdrożenie metod aktywizujących np. :

 

-      mapa pojęciowa,

-      burza mózgów,

-       gwiazda skojarzeń, łańcuch skojarzeń, itp.

 

nauczyciele grup

 

cały rok szkolny

Inicjatywność i przedsiębiorczość:

 

1.        Rozwijanie samodzielności w samoobsłudze – jedzenie, ubieranie, czynności higieniczne wg pedagogiki Marii Montessori.

2.        Nabycie umiejętności samoobsługowych i samodzielności zaplanowanych przez nauczyciela – plan Daltoński.

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

codziennie,

 

wrzesień

 

 

 

3.        Moja własna zabawka – przygotowane materiały do samodzielnego podejmowania różnych aktywności i kreatywności przez dzieci.

4.        Organizacja działań i zabaw twórczych – drama, sztuka teatralna

teatr cieni, „Teatrzyki” wilka księga inspiracji - FROBEL

5.        Nauka autoprezentacji.

 

 

cały rok szkolny

Świadomość i ekspresja kulturalna:

 

1.        Realizacja zajęć plastyczno-konstrukcyjnych –wprowadzenie kolejnych technik plastycznych.

2.        Poznawanie kolejnych pojęć plastycznych i zastosowanie ich

w pracach m.in.: punkt, linia, barwa, faktura, kompozycja płaska, przestrzenna, kołowa, w układzie pasowym – pojęcie jako główny cel zajęcia plastycznego.

3.        Wycieczka do pracowni plastycznej – spotkanie z twórcą.

4.        Zajęcia umuzykalniające.

5.        Realizacja tematu „Poznajemy teatr”.

6.        Słuchanie instrumentalnych utworów muzycznych z wykorzystaniem działań:

           - poprzedzone opowiadaniem nauczycielki lub scenką w teatrzyku,

           - wybór najlepiej „pasującej” ilustracji do słuchanego utworu,

           - propozycje tytułu do słuchanego utworu,

           - ułożenie krótkiego opowiadania, którego ilustracją może być    

             słuchany utwór.

7. Eksperymentowanie z tworzeniem dźwięków nietypowych np. pstrykanie, tupanie, uderzanie dłońmi o ciało, butelka z wodą, szelest papieru, materiał przyrodniczy itp.

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

8. Organizacja działań twórczych dziecka:

 

             - rytmizacja tekstów i wypowiedzi ( muzogramy),

             - śpiewane dialogi,

             - improwizacje dźwiękonaśladowcze głosem i na instrumentach,

             - improwizacja rytmów,

           - odzwierciedlanie swoich emocji w improwizacjach słownych,      

             wokalnych, instrumentalnych, ruchowych,

             - improwizowanie melodii do podanego tekstu i wierszyka,

           - improwizacje melodyczne na temat podany treścią obrazka,

           - muzykoterapia dogłębna i komórkowa – KAMERTONY.

 

9. Realizacja w każdym tygodniu zabaw i różnych form teatralnych:

 

-      gra w kręgu,

-      kukiełki, pacynki,

-      teatr paluszkowy,

-      chińskie cienie,

-      teatr obrazów,

-      żywe obrazy,

-       inne.

 

10. Udział dzieci w koncertach edukacyjnych organizowanych na terenie przedszkola.

 

 

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         dyrektor

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raz w

miesiącu / raz na dwa

miesiące

 

 

 

 

Aspekt przyrodniczy

-      poznanie różnych ekosystemów - las, pole, łąka, sad, ogród, ekosystemy wodne, park – wskazanie uzależnienia ludzi od przyrody i sposobów racjonalnego korzystania,

-      opracowanie planu obserwacji przyrodniczych na 4 pory roku

(wrzesień),

-      realizacja obserwacji przyrodniczych wg planu,

-      realizacja tematu „Eksperymenty”, „Kontynenty’, ”Wszechświat”.

- małe laboratorium, praca dziecka z mikroskopem.

           - realizacja ścieżki przyrodniczej – przy wejściu do Przedszkola

Aspekt społeczny

udział w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego,

włączanie rodziców do działań na rzecz przyrody – akcje, zbiórki.

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

Aspekt kulturowy

realizacja tematu/projektu „Dookoła kolorowo”, projekt „Ekologiczne produkty”, Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „W świecie Montessori”, Ogólnopolski projekt „Code Week” – kompetencje programowania i kodowania dla dzieci.

Aspekt ekonomiczny

realizacja tematu/projektu dotyczącego odpadów

segregacja odpadów

oszczędzanie materiałów, papieru, energii, wody

nauczyciele grup

cały rok

szkolny

 

 

       

 

 

 

Doradztwo zawodowe

(Ustawa prawo oświatowe,

Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa)

Poznanie zawodów w toku realizacji tematów kompleksowych (projektów):

-      kucharz

-      lekarz

-      listonosz

-      sprzedawca

-        stomatolog

-        krawiec

-        kierowca

-        fryzjer ,     itp.

 

nauczyciele grup

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doradztwo zawodowe

(Ustawa prawo oświatowe,

Rozporządzenie MEN w sprawie doradztwa)

Poznanie zawodów w toku realizacji tematów kompleksowych (projektów):

-      kucharz, lekarz, listonosz, sprzedawca, stomatolog, krawiec, kierowca, fryzjer ,itp.

Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele grup

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne):

–       sklep, kino, teatr, przychodnia, pogotowie ratunkowe, szpital straż pożarna, poczta, szkoła

Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym związanych.

Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów i instytucji – gromadzenie akcesoriów we współpracy

z instytucjami i rodzicami

Konkurs plastyczny „Zawód moich rodziców..”

Nauczyciele grup

marzec

 

 

WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA I POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 

Zadanie i podstawa prawna

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin realizacji

 

 

 

 

 

 

Rozpoznawanie potrzeb i możliwości wychowanków oraz ich sytuacji społecznej (Wymaganie nr 5,

Rozporządzenie MEN o Pomocy PP ,

statut roz.4 § 20).

Obserwacje pedagogiczne wstępne

nauczyciele

IX 2020

Rozpoznanie sytuacji społecznej dzieci

nauczyciele grup

IX 2020

Ustalenie wniosków do indywidualizacji i udzielania pomocy pp

nauczyciele

 

IX 2020

Przekazanie dyrektorowi wykazu dzieci objętych pomocą pp

nauczyciele

 

01.X.2020

Obserwacje pedagogiczne końcowe

 

nauczyciele

 

do 20.IV.2021

Analiza ilościowo-jakościowa w odniesieniu do dziecka i grupy (ewaluacja pracy z dziećmi.)

 

nauczyciele

 

 

do 31.V.2021

Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez nauczycieli (Wymaganie nr 5,

Rozporządzenie MEN o Pomocy PP, statut roz.4 § 20).

Indywidualizacja oddziaływań podczas zajęć dydaktycznych oraz innych sytuacji w ciągu dnia – odpowiednio do wniosków poobserwacyjnych.

nauczyciele

 

na bieżąco

Praca indywidualna i w małych zespołach – odpowiednio do

wniosków poobserwacyjnych, dokumentowanie w dziennikach

nauczyciele

zg. z planami

 

Wdrażanie zaleceń opinii i orzeczeń skierowanych do nauczycieli.

nauczyciele

 

na bieżąco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez specjalistów, realizacja orzeczeń i opinii (Wymaganie nr 5,

Rozporządzenie o Pomocy PP i kształceniu specjalnym, statut)

Zaplanowanie form pomocy PP dla wszystkich dzieci – jako wynik obserwacji nauczycieli i specjalistów

nauczyciele

 

   IX 2020

Analiza orzeczeń i opinii, zaplanowanie form pomocy PP dla dzieci oraz zajęć rewalidacyjnych

Zespoły pomocy p-p

po analizie opinii i orzeczeń

 

Powołanie zespołów pomocy PP dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, wyznaczenie koordynatorów zespołów

 

dyrektor

niezwłocznie po       otrzymaniu orzeczenia

Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zespoły pomocy p-p

po     otrzymaniu orzeczenia

Spotkania Zespołów PPP. Opracowanie IPET dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zespoły pomocy p-p

do 1.X lub po     otrzymaniu orzeczenia

Realizacja    form                     pomocy                     PP        i                     zajęć                     rewalidacyjnych                   – dokumentowanie w dziennikach specjalistów i indywidualnych

specjaliści

zgodnie z planami pracy

 

Ocena efektywności realizowanych form pomocy PP

specjaliści, koordynatorzy

po każdym półroczu

Prowadzenie odrębnych segregatorów z dokumentacją dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wrzesień – uzupełnienie, skompletowanie dokumentacji)

 

koordynatorzy

cały rok szkolny

 

 

 

 

Analiza gotowości szkolnej (Rozporządzenia MEN o pomocy PP, o drukach i świadectwach, o podstawie programowej, statut)

 

Analiza gotowości szkolnej

nauczyciele

grup 6 -letnich

do 20.IV.2021

Przygotowanie informacji   o gotowości   szkolnej     na druku MEN i przekazanie jej rodzicom

nauczyciele grup 6-letnich

do 30.IV.2021

Opracowanie      zestawienia     zbiorczego      ilościowo-jakościowego wyników badania gotowości szkolnej – przekazanie dyrektorowi

nauczyciele grup 6-letnich

do 31.V.2021

 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli

(Rozporządzenie o Pomocy PP, statut)

Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

Specjaliści

cały rok szk.

Warsztaty - „Doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców” – warsztaty dla rodziców

Psycholog

II semestr

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

Zadanie i podstawa prawna

 

Sposób realizacji

 

Odpowiedzialny

 

Termin realizacji

 

 

Współpraca z rodzicami i wspieranie rodziny

w wychowywaniu dzieci

(wymaganie nr 6)

Opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

nauczyciele grup

IX 2020

 

Prezentacja rodzicom aktualnej procedury bezpieczeństwa związanej z bezpieczeństwem epidemicznym - uzgodnienia

 

dyrektor

Strona przedszkola IX 2020

Zebrania z rodzicami rozpoczynające rok szkolny:

- informacja o realizowanych programach

dyrektor, nauczyciele

1.09.2020

         

 

 

 

           - prezentacja ramowego rozkładu dnia

           - zapoznanie rodziców ze statutem przedszkola

           - prezentacja planowanych działań wychowawczych

           - omówienie grupowego planu współpracy z rodzicami

           - wybór reprezentantów do Rady Rodziców

           - zgody rodziców, informacje o dzieciach

           - informacja o zajęciach religii – oświadczenia rodziców

           - informacja o zajęciach dodatkowych

   

Spotkanie przedstawicieli rodziców z dyrektorem – organizacja działań Rady Rodziców

dyrektor

IX 2020

Zajęcia otwarte dla rodziców, zgodnie z planami pracy nauczycieli

nauczyciele grup

II semestr

Warsztaty z gliny – toczenie na kole.

 

Spotkania świąteczne dla rodziców - warsztaty świąteczne

Marzena Świerczek nauczyciele grup

III 2021

 

XII 2020

Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

       - plan współpracy,

       - listy obecności na zebraniach,

       - rejestr kontaktów z rodzicami,

       - protokoły z zebrań,

       - zgody rodziców,

       - upoważnienia.

   nauczyciele grup

cały rok szkolny

 

 

Współpraca z instytucjami na rzecz rozwoju wychowanków (wymaganie nr 7)

Przekazanie informacji dyrektorom szkół o realizacji obowiązku przedszkolnego przez dzieci 6 letnie

dyrektor

IX 2020

Nawiązanie bliższej współpracy ze Szkołą Podstawową nr1 i 2
w Kluczborku

     - udział w imprezach i uroczystościach organizowanych    

       przez szkoły

Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteka Publiczną oraz
z Kluczborskim Domem Kultury w Kluczborku.

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

 

 

 

Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi:

       - badania dzieci, wspieranie dzieci o specjalnych potrzebach  

         edukacyjnych

       - porady, konsultacje

Udział w konkursach organizowanych przez PODN w Kluczborku.

 

nauczyciele

 

cały rok szkolny

Udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez inne przedszkola

wg osobnych harmonogramów

 

 

 

 

Działania na rzecz środowiska społecznego

(wymaganie nr 7)

Akcja charytatywna w przedszkolu na rzecz Schroniska dla zwierząt

Marzena Świerczek

cały rok szk.

 

Wspieramy Akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wszyscy nauczyciele

I 2021

 

Akcja charytatywna „Paczka dla dzieci z Domu Dziecka
w Bogacicy”.

Marzena Świerczek

XIII 2020

 

Zbieramy nakrętki

nauczyciele grup

cały rok szk.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

 

Zadanie i podstawa prawna

 

Sposób realizacji

 

 

Odpowiedzialny

 

Termin realizacji

 

Organizacja systemu pracy zespołowej w przedszkolu

 

(wymaganie nr 1)

Powołanie zespołów – wybór przewodniczących

dyrektor

IX 2020

Opracowanie planów pracy przez zespoły z wykorzystaniem zadań rocznego planu ( ds. Awansu, Ewaluacyjny, PPP )

przewodniczący zespołów

IX 2020

 

 

 

 

Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły – pisemne złożenie informacji dyrektorowi

koordynatorzy zespołów

po II półroczu lub wg potrzeb

 

 

 

Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej i warunków do statutowej działalności przedszkola

 

(wymaganie nr 9)

 

Przegląd budynku, urządzeń i terenu przedszkolnego pod względem technicznym, w tym bezpieczeństwa - protokół

dyrektor, społeczny inspektor

pracy

IX 2020,

zgodnie z terminami przeglądów

Doposażenie przedszkola o pomoce dydaktyczne

dyrektor

wg.potrzeb

Organizacja w salach kącików do aktywności twórczej i badawczej.

nauczyciele grup

wrzesień

Zamontowanie w ogrodzie nowych urządzeń.

dyrektor

wg potrzeb

Remont łazienki, dachu lub innych pomieszczeń przedszkola.

dyrektor

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Doskonalenie systemu prawa wewnętrznego

 

(prawo oświatowe)

 

 

Aktualizacja Procedur Bezpieczeństwa na czas pandemii

dyrektor

01.IX.2020

na bieżąco wg. zaleceń GIS i MEN

Wprowadzenie zarządzeniem Procedury Awansu Zawodowego

dyrektor

IX 2020

Dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego

dyrektor

IX 2020

Wprowadzenie zarządzeniem Planu Doskonalenia Zawodowego na rok szkolny 2020/2021

dyrektor

IX 2020

 

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI, PRZEGLĄDÓW, FESTYNÓW W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KLUCZBORKU

Nazwa imprezy:

Data

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację.

Zasięg imprezy

/placówka, gmina, powiat, województwo, ogólnopolski/

WRZESIEŃ 2020

Dzień Kropki

14.09.2020

Marzena Stanek

Barbara Łuszczyńska

placówka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

21.09.2020

Joanna Król

Barbara Pasierb

placówka

Dzień Chłopaka

30.09.2020

Wszystkie grupy

placówka

PAŹDZIERNIK 2020

Dzień Drzewa

10.10.2020

Magdalena Kapral, Marzena Stanek

placówka

Dzień Edukacji Narodowej, Pasowania na Przedszkolaka

14.10.2020

Agnieszka Filarska

Daria Lewandowska - Ruchała

placówka

Światowy Dzień Mycia Rąk

15.10.2020

Wszyscy – pokaz mycia rąk wg MM

placówka

Święto Dyni

31.10.2020

Wszyscy nauczyciele

placówka

Konkurs piosenki patriotycznej

30.10.2020

Agnieszka Filarska, Marzena Świerczek, Barbara Łuszczyńska

Gminny

LISTOPAD 2020

Dzień Postaci z Bajek

05.11.2020

Magdalena Kapral

Marzena Stanek

placówka

Dzień Jeża

10.11.2020

Marzena Stanek

Barbara Łuszczyńska

 

Święto Niepodległości

11.11.2020

Wszystkie grupy

placówka

Poezja. Konkurs wiersza

11.2020

Joanna Król Barbara Pasierb i pozostałe nauczycielki

Powiatowy

Dzień Pluszowego Misia

25.11.2020

Agnieszka Mroczkowska – Kędziera

Daria Lewandowska - Ruchała

placówka

Andrzejki

30.11.2020

Daria Lewandowska – Ruchała

Agnieszka Filarska

placówka

GRUDZIEŃ 2020

Mikołaj

06.12.2020

Wszystkie grupy

placówka

Jasełka

     12.2020

Marzena Świerczek

Agnieszka Filarska

placówka

STYCZEŃ 2021

Dzień Śniegu

19.01.2021

Wszystkie grupy

placówka

Dzień Babci i Dziadka

21.01.2021

22.01.2021

Wszystkie grupy

placówka

LUTY 2021

Walentynki

14.02.2021

Wszystkie grupy

placówka

Dzień Kota

17.02.2021

Marzena Stanek

Barbara Łuszczyńska

placówka

MARZEC 2021

Dzień Kobiet

08.03.2021

Wszystkie grupy

placówka

Pierwszy Dzień Wiosny

21.03.2021

Daria Lewandowska – Ruchała

Agnieszka Filarska

placówka

Dzień Wody

22.03.2021

Magdalena Kapral, Marzena Stanek

placówka

Konkurs Plastyczny „Zawód moich rodziców”

marzec

Wszyscy nuczyciele

placówka

KWIECIEŃ 2021

Światowy Dzień Zdrowia

07.04.2020

Joanna Król

Barbara Pasierb

placówka

Dzień Ziemi

22.04.2020

Agnieszka Mroczkowska – Kędziera

Magdalena Kapral

placówka

Spartakiada

Kwiecień 2021

Agnieszka Filarska, Marzena Świerczek, Barbara Łuszczyńska

Powitowy

MAJ 2021

Święto Polskiej Flagi

02.05.2021

Wszystkie grupy

placówka

Święto Konstytucji 3 Maja

03.05.2021

Wszystkie grupy

placówka

Dzień Pszczoły

20.05.2021

Marzena Stanek

Barbara Łuszczyńska

placówka

Dzień Matki

26.05.2021

Wszystkie grupy

placówka

Konkurs piosenki i tańca

Maj 2021

Marzena Świerczek, Agnieszka Filarska

Powiatowy

Festyn Przedszkolny

Maj 2021

Wszystkie grupy

placówka

CZERWIEC 2021

Dzień Dziecka

01.06.2021

Wszystkie grupy

placówka

Pożegnanie Starszaków

     czerwiec 2021

Marzena Świerczek, Agnieszka Filarska, Barbara Łuszczyńska

placówka

Balerina

     czerwiec 2021

Marzena Świerczek, Agnieszka Filarska, Barbara Łuszczyńska

Powiatowy

 

DODATKOWE ZADANIA NAUCZYCIELI

 

 

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin

 

Prowadzenie     i                          aktualizacja                        strony                          internetowej przedszkola, kronika przedszkola.

 

Magdalena Kapral

 

cały rok szkolny

 

Prowadzenie   i                        aktualizacja                        strony                        przedszkola                        na Facebooku

 

Marzena Świerczek

 

cały rok szkolny

Biblioteka

Marzena Stanek

cały rok szkolny

Praca zespole ds. ewaluacji

„Zarządzanie placówką, służy jego rozwojowi”

 

Barbara Łuszczyńska

Barbara Pasierb

 

październik – maj

Program „Dookoła kolorowo”

„Produkty ekologiczne”

Barbara Łuszczyńska, Barbara Pasierb, Joann Król- koordynator

Udział wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

„W Świecie Montessori”

Marzena Świerczek – koordynator projektu

Udział wszyscy nauczyciele.

cały rok szkolny

 

 

 

Dbałość      o      kącik                   przyrodniczy w                   ogrodzie przedszkolnym

 

wychowawcy

 

cały rok szkolny

Innowacja pedagogiczna „Czytanie globalne wg Glenna Domana”.

”Odpowiedzialni, samodzielni, współpracujący – elementy planu daltońskiego w przedszkolu”

Marzena Świerczek, Agnieszka Filarska

Daria Lewandowska-Ruchała, Agnieszka Mroczkowska-Kędziera

 

cały rok szkolny

Laboratorium małego odkrywcy.

 

Magdalena Kapral ,

Agnieszka Mroczkowska-Kędziera

 

cały rok szkolny

Koordynator Rady Rodziców przy PP 1 w Kluczborku

Joanna Król

cały rok szkolny

 

 

 

 

Kluczbork: dnia 01.IX.2020r.            

facebook