Statut naszego Przedszkola

 

STATUT  PUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA NR 1

W KLUCZBORKU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Publiczne Przedszkole Nr 1 , zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.
2. Nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Publiczne Przedszkole Nr 1
46 – 203 Kluczbork
ul. Chopina 1
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kluczbork.
4. Nadzór pedagogiczny sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

 

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku

1) realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego
pt.: Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, w czasie 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

§2

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w aktach wykonawczych do ustawy.

1) Cele przedszkola:
a) wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dzieci od trzeciego roku życia (w uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku życia) do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
b) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej,
c) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym
i przyrodniczym,
d) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią współdziałaniu.
2) Zadania przedszkola:
a) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka,
e) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.

2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udziela i organizuje wychowankom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zwaną dalej „pomocą pp”), której zasady określa „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Kluczborku” przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 4/2013/14 z dnia 05.09.2013r.
3. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
4. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej przez:
1) prowadzenie zajęć w języku polskim,
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją naszego kraju i regionu,
3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
6. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności:
1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych,
2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych; organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy,
3) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
4) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej,
5) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury, tradycji narodowej i regionalnej,
6) upowszechnianie wiedzy ekologicznej, wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci,
7) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

7. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez:
1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
2) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, interwencji specjalistycznej,
3) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi specjalistami,
4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu
i w poszczególnych oddziałach,
5) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.

8. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

9. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola.

10. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
1) opieka nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawowana jest przez nauczycieli,
2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie oraz wyposażone są w odpowiednie meble.
6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z 3 posiłków, na pobyt skrócony z 2, przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami żywieniowymi; korzystanie z posiłków przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola,
7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej,
8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola.
9) w przypadku infekcji dziecka rodzice/prawni opiekunowie nie przyprowadzają dziecka do przedszkola.

11. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów,
2) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów obowiązującym w przedszkolu oraz musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”,
3) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,
4) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi,
5) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,

12. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa.

13. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka zobowiązana jest:
1) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

14. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1) dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku.
2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do MOPS, PCPR rodzic/prawny opiekun; dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy,
3) jednorazowej pomocy może udzielić, na wniosek zainteresowanego rodzica/prawnego opiekuna dziecka, Rada Rodziców z własnych środków lub organizując akcje na rzecz będącego w potrzebie.

15. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez:
1) rodziców lub opiekunów prawnych,
2) upoważnioną przez nich, na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo, a w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć ukończone 18 lat.
3) W przedszkolu obowiązuje procedura postępowania na wypadek nieodebrania dziecka
z przedszkola o czasie (podana do wiadomości na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej przedszkola)

§3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców.

2. Do szczegółowych kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej,
2) dopuszczanie do użytku w przedszkolu programu (programów) wychowania przedszkolnego,
3) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli i oceny ich dorobku zawodowego, w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego,
5) nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego,
6) przedstawianie wyników i wniosków z nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
7) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
8) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
9) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji,
11) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych,
12) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
13) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
14) realizacja zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz z zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole,
15) wstrzymanie realizacji uchwał Rady Pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym,
16) przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
17) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także za administracyjną finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
18) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
19) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki,
20) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.

3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

6. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, uchwalany przez Radę i normujący w szczególności:
1) sposób zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń,
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej,
3) kompetencje przewodniczącego,
4) zasady uczestnictwa w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2) uchwalanie i nowelizowanie statutu Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborku i regulaminu swojej działalności,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dzieci z listy wychowanków.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) zestaw programów wychowania przedszkolnego,
2) organizację pracy w przedszkolu, a zwłaszcza tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych,
3) projekt planu finansowego placówki,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć realizowanych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny,
7) podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje w celu wspierania działalności statutowej.

9. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora.

10. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska dyrektora placówki.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów poprzez głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe sprawy), w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

13. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

14. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art.53 ustawy o systemie oświaty.

15. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności – „Regulamin Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 1.

16. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może, z głosem doradczym, dyrektor przedszkola oraz inne zaproszone osoby.

17. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
18.Do kompetencji rady rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2 UoSO.
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

19. Rada rodziców wspiera statutową działalność przedszkola, uczestniczy w życiu przedszkola, które przyczynia się do podnoszenia jakości pracy i zaspakajania potrzeb dzieci.

20. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin w części dotyczącej gospodarki finansowej.

21. Rada Rodziców ma prawo:
1) występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola oraz organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,
2) przedstawiania swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,
3) występować o ocenę pracy zawodowej nauczyciela.

22. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:
1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określanych ustawą i zawartych w statucie przedszkola,
2) zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą,
3) wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców są uzgadniane z dyrektorem przedszkola,
4) sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu, a ich rozstrzyganie leży w kompetencji dyrektora przedszkola.

23. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci uwzględniając prawo rodziców do:
1) znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, realizowanych programów, rocznego planu pracy przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
2) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności.

24.Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:
1) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami, nie rzadziej jednak niż 1 w roku,
2) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
3) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
4) dni otwarte i zajęcia otwarte dla rodziców,
5) wspólne imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin; organizacja wycieczek,
6) redagowanie tablic informacyjnych dla rodziców,
7) wystawy prac dziecięcych,
8) udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji indywidualnego rozwoju ich dziecka,
9) zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z nauczycielem,

25. Organy przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa:
1) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
2) rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami,
3) sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga dyrektor przedszkola.

§4

Statut przedszkola określa szczegółową organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 – 10.

§5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

3. Liczbę oddziałów i liczbę dzieci określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny.

§6

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, które są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. W ramach zajęć wychowania przedszkolnego nauczyciel rozwija wiedzę i umiejętności dziecka, uwzględniając jego potrzeby rozwojowe.

3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

4. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.

5. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, tanecznych, nauki języka obcego, religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 do 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 do 6 lat – około 30 minut.

7. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do przedszkola dziecka z niewielkimi deficytami rozwojowymi lub upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jednakże pod warunkiem istnienia możliwości włączenia go do grupy dzieci zdrowych.

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§7

1. Organizacja pracy przedszkola oparta jest na arkuszu organizacyjnym przedszkola, na dany rok szkolny, opracowanym przez dyrektora, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, najpóźniej do 31 maja poprzedniego roku szkolnego. Projekt ten jest zatwierdzany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
1) czas pracy placówki i poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników przedszkola, w tym liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole,

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem terminowych przerw w pracy przedszkola zatwierdzonych w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny. Pod pojęciem tych przerw rozumie się przerwę wakacyjną w lipcu lub sierpniu każdego roku.

§8

1.Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
- 6 sal zajęć wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne.
- pomieszczenia administracyjno-gospodarcze niezbędne do funkcjonowania placówki, w tym blok żywieniowy z magazynami, pomieszczenie biurowe, pomieszczenia socjalne, kancelarię i bibliotekę,
- ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym stanem zieleni.

2. Przedszkole realizuje cele i zadania statutowe na bazie posiadanych pomieszczeń i terenów, wyposażenia i sprzętu, a także zgodnie z możliwościami finansowymi określonymi w budżecie placówki na dany rok budżetowy.

§9

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem ram czasowych realizacji podstawy programowej, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych, oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

2. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału oraz potrzeb i zainteresowań dzieci z uwzględnieniem ram czasowych zalecanych w podstawie programowej .

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem wakacyjnej przerwy (w lipcu lub sierpniu) zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

2. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
1) harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki,
2) w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów,
3) w czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,
4) zarówno w sytuacji wymienionej w punktach 2) i 3) liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci

4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu (spacery, pobyt w ogrodzie).

5. Wszelkie sprawy dotyczące wychowanków, w tym sporne, należy zgłaszać wyłącznie u nauczycielki danego oddziału lub u dyrektora placówki, zawsze bez udziału dzieci.

6. W ramach działalności żywieniowej przedszkola przewiduje się:
1) w oddziałach całodziennych 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek.
2) dla dzieci zapisanych na 5godzin: 2 posiłki (śniadanie i obiad).

7. Zasady wnoszenia opłat:
1) przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie;
2) wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie określona jest przez Radę Gminy w uchwale Nr XL/427/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 października 2013r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2013r., poz. 2462 z późn. zm.) W sprawie opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork.
3) Wysokość opłaty o której mowa wynosi 1 złoty
4) w uchwale określone są warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty o której mowa w 2)
5) opłata za korzystanie z zajęć dodatkowych w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie nie ulega zmianie i wynosi 1 złoty
6) opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie oraz opłaty za żywienie,
7) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje w/w uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał są wywieszone do wglądu rodziców/prawnych opiekunów w holu placówki i omawiane na indywidualne życzenie rodzica przez dyrektora przedszkola lub pracownika odpowiedzialnego za naliczanie odpłatności,
8) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych,
9) dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych określonych odrębnymi przepisami,
10) opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec, sierpień) rodzice/prawni opiekunowie regulują w przedszkolu dyżurnym z którego korzystało dziecko,
11) rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej, z zachowaniem miesięcznego okresu. Okres wypowiedzenia liczy się od ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało złożone. Zmiana i wypowiedzenie może nastąpić również za porozumieniem stron,
12) opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 15-go następnego miesiąca kalendarzowego,
13) za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole obciąża Rodzica kosztami odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w płatności,
14) W przypadku zalegania przez Rodzica z opłatą przez okres dłuższy niż jeden miesiąc dyrektor Przedszkola rozwiązuje w trybie natychmiastowym umowę, skreśla dziecko z listy wychowanków przedszkola, oraz kieruje należność do egzekucji komorniczej, a w przypadku dzieci realizujących obowiązek wychowania przedszkolnego – odmawia świadczenia usług przez przedszkole ponad wymiar podstawy programowej oraz kieruje należność do egzekucji komorniczej.
15) rodzice opłacają , na początku każdego roku szkolnego składkę ubezpieczeniową za dzieci. Wysokość sumy ubezpieczenia oraz jego wariant wybiera Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki,

8. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z żywienia.

§ 11

1. Pracownikami przedszkola są:
1) dyrektor,
2) nauczyciele,
3) pracownicy na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi.

2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący przedszkole w zależności od ilości dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.

3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa jest w ust. 1, określają odrębne przepisy.

4. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

5. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki.

6. Wszyscy pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować dobro społeczne.

7. Nauczyciele:
1) zadaniem nauczyciela jest prowadzenie, prawidłowej merytorycznie i formalnie, pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej wśród wychowanków, szczegółowy zakres zadań nauczycieli określa § 14 ust. 4 niniejszego statutu,
2) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, doradcy metodycznego oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
3) nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz jest zobowiązany do jej analizowania, diagnozowania i samooceny,
4) w przedszkolu mogą być zatrudnieni specjaliści (w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej)
5) przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów,
6) w przedszkolu zajęcia dodatkowe mogą prowadzić nauczyciele mający określone kwalifikacje do ich prowadzenia lub podmioty zewnętrzne na zasadzie umowy na prowadzenie określonych zajęć. Wybór firmy odbywa się na zasadzie wyboru ofert.
7) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej 1/2 etatu są członkami Rady Pedagogicznej,
8) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny /Dz. U. Nr 88, poz.553 z późniejszymi zmianami/.

8. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego określają przepisy
o pracownikach samorządowych.

9. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.

10. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają
z potrzeb placówki,
2) troszczenia się o mienie placówki,
3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych czynników społecznych,
4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na:
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem,
b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
c) usprawiedliwianiu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w ciągu 3 dni,
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do przyjęcia i wykonywania pracy.

11. Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch lub innej liczbie nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców/prawnych opiekunów.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, przynajmniej jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola, o ile warunki kadrowe i organizacyjne na to pozwalają.

§ 13

1. Publiczne Przedszkole nr 1 nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi.

§ 14

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, a także szanowanie godności osobistej wychowanka.

2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń.

3. Nauczyciel prowadzący pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki.

4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu,
c) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania,
d) indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków
e) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie nowych pomysłów wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania,
f) czynny udział w zajęciach muzycznych (rytmika), współdziałanie z prowadzącym i wspomaganie dzieci wymagających pomocy,
g) współdziałanie nauczycielek pracujących w jednej grupie,
h) opieka doświadczonych nauczycieli nad młodszymi poprzez prowadzenie zajęć koleżeńskich i wspólne rozwiązywanie problemów dydaktycznych występujących w placówce;
2)ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez:
a) udział w konferencjach metodycznych i samokształceniowych oraz problemowych,
b) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć o charakterze warsztatowym,
c) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci;
3) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami:
a) dziennika zajęć,
b) arkuszy obserwacji pedagogicznej,
c) miesięcznych planów pracy z dziećmi,
d) zeszytów zabaw i ćwiczeń ruchowych, jeśli nauczycielki stosują w pracy zestawy własne,
e) dokumentacji współpracy z rodzicami,
f) dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
g) dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są prowadzone),wraz
z dokumentacją badań dziecka objętego pomocą psychologiczno– pedagogiczną;
4)wybranie programu wychowania przedszkolnego, opracowanie własnego lub modyfikowanie programu innych autorów.
5) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych pięciolatków i sześciolatków oraz ich podsumowanie w październiku / listopadzie, a po raz drugi w kwietniu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.
7)przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej według określonego wzoru.
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną oraz z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe,
9) współdziałanie z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i prawa do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, postępach, problemach i osiągnięciach dziecka, w tym wyników diagnozy przedszkolnej, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
b) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenia rodziców/prawnych w działalność przedszkola.
10) odpowiedzialność za stan powierzonego mienia przedszkolnego, sal zajęć, pomocy dydaktycznych,

5. Zasady współpracy z rodzicami:
1) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
2) niniejsze współdziałanie ma na celu stworzenie optymalnych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki,
3) rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora i nauczyciela na pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym,
b) znajomości tematów realizowanych w danym oddziale, z którymi zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco,
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
- uzyskiwanie od nauczycielki bezpośredniej informacji na temat postępów edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,
- obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych organizowanych przez nauczycielki,
- zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
-  udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych,

 

§ 15

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

4.Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5. Obowiązek, o którym mowa w punkcie 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w p.3 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego

6. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

7. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

§ 16

1.Szczegółowe zasady naboru dzieci do Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborku określa Zarządzenie Nr AO.0050.23.2014 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 lutego 2014 roku.

2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, publicznych przedszkoli z oddziałami zamiejscowymi oraz do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork w roku szkolnym 2016/2017
1)Zasady ogólne
Zasady rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork, reguluje Rozdział 2 a ustawy o systemie oświaty( Dz. U.2015, poz.2156 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 lutego w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork oraz Uchwała Nr XX/172/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork

§ 17

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) akceptacji, takim jakie jest,
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,
3) opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie,
4) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,
5) indywidualnego procesu i tempa rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,
6) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
7) wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi,
8) mądrych umów i kontaktów z dorosłymi,
9) możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw, formułowania i wyrażania własnych poglądów i ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź),
10) nagradzania wysiłku i osiągnięć,
11) badania i eksperymentowania,
12) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
13) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe,
14) korzystania z zajęć dodatkowych,
15) pomocy psychologiczno -pedagogicznej
15) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
16) zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
17) nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę,
4) włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie,
5) podporządkowywania się poleceniom nauczycieli i innych pracowników przedszkola dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w budynku, w ogrodzie, na wycieczce itp.,
6) szanowania sprzętu i zabawek będących mieniem przedszkola,
7) kulturalnego i życzliwego traktowania rówieśników i dorosłych,
8) podejmowania działań samoobsługowych zgodnie z wiekiem i indywidualnymi możliwościami,

3.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w wypadku:
1) nieprzestrzegania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka postanowień niniejszego statutu,
2) zatajenia przez rodziców/prawnych opiekunów ważnych informacji o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
3) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu i zdrowiu innym i odmowy ze strony rodziców/prawnych opiekunów współpracy ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i zdrowotną,
4) nieuczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania przyczyny lub bez skontaktowania się rodziców/prawnych opiekunów z dyrektorem placówki lub nauczycielką,
5) powtarzającego się nieterminowego regulowania należności za korzystanie z usług przedszkola bądź ich nieuiszczenia przez jeden miesiąc. Skreślenie z listy nie dotyczy dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. W takim przypadku dziecko ma prawo pozostać w przedszkolu na czas obowiązywania zajęć z podstawy programowej. Rodzice/prawni opiekunowie zostają powiadomieni przez dyrektora placówki, o skreśleniu dziecka z listy przedszkolaków w trybie natychmiastowym.

4. W przypadku zgłoszenia przez rodziców/prawnych opiekunów, na piśmie, prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków, decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor przedszkola. Skreślenie następuje zawsze z dniem 1-go następnego miesiąca.

§ 18

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Statut reguluje organizację i zakres działania przedszkola.

2. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

4. Statut uchwalono Uchwałą nr 9/2015/16 z dnia 18 lutego 2016r.

5. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

6. Traci moc Statut Przedszkola przyjęty uchwałą Nr 11/2013/14 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku z dnia 12 marca 2014 r.

7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych:
a) udostępnia się w kancelarii dyrektora,
b) podaje się do wiadomości na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor (Przewodniczący Rady Pedagogicznej):

 

 

 

UCHWAŁA Nr 9/2015/16
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku
z dnia 18 lutego 2016r.

W sprawie:
w sprawie zatwierdzenia Statutu Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku

Na podstawie:
Na podstawie art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, uchwala się, co następuje:

Uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się uchwałą Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Treść Statutu Publicznego Przedszkola podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola.

§ 3
Traci moc Statut Przedszkola przyjęty uchwałą Nr 11/2013/14 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kluczborku z dnia 12 marca 2014 r.

§ 4
Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.