KLAUZULA

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako “RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Przedszkole nr 1 w Kluczborku, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadziło określone regulacje i restrykcje, opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe, zgodnie z RODO, są to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. W przypadku Państwa danych przetwarzanych przez Przedszkole są to na przykład imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci – wychowanków naszego Przedszkola, jest Publiczne Przedszkole nr 1, ul. Chopina 1, Kluczbork,  nr tel. 77 4474784, adres e-mail; pp1@ao.kluczbork.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Przedszkolu są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego w placówce Inspektora Ochrony Danych, którym jest obecnie pan Andrzej Pawłowicz, nr tel. 782 255 777.

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest realizacja statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w Przedszkolu.  Natomiast regulacje prawne, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa dzieci to; art.6 ust.1 lit. c. RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Ustawa Prawo oświatowe oraz Ustawa o systemie oświaty.  W niektórych sytuacjach przetwarzamy również dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art.6 ust.1 lit. a. RODO). Ma to miejsce na przykład w sytuacji, gdy planujemy umieścić wizerunek (zdjęcie) Państwa dziecka na stronie internetowej Przedszkola bądź też na potrzeby zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia dzieci – wychowanków naszego Przedszkola. Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Przedszkolu podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci;

 • Podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska Państwa oraz Państwa dzieci)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (numer telefonu, adres e-mail)
 • Biometryczne dane identyfikacyjne dziecka (zdjęcie)
 • Dane dotyczące zamieszkania
 • Dane psychologiczne dziecka (w przypadku korzystania z opinii Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej)
 • Dane dotyczące zdrowia fizycznego dziecka (w przypadku zwolnień lekarskich)

Odbiorcy danych

Dane osobowe Państwa dzieci przekazywane są tylko zaufanym podmiotom, z którymi Przedszkole posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do podmiotów tych należą;

 • Firma udostępniająca program informatyczny dla tworzenia arkusza organizacyjnego Przedszkola
 • Firma udostępniająca program informatyczny dla rekrutacji dzieci do Przedszkola
 • Firma udostępniająca program informatyczny dla rejestracji obecności dzieci w Przedszkolu
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe (w zakresie grupowego ubezpieczenia dzieci) – tylko za Państwa zgodą
 • Firma wykonująca zdjęcia dzieci – wychowanków Przedszkola – tylko za Państwa zgodą.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Państwa oraz Państwa dzieci przechowywane będą przez okres ustalony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe w Opolu.

Uprawnienia

W przypadku danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty
 • dobrowolne –  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.